سازهای بادی چوبی

سازهای بادی چوبى چنين نام گرفته اند زيرا صداى آنها از نوسان هوا در لوله هايى ، كه در قديم از چوب ساخته مى شده اند ، ايجاد مى شود. هرچند در سده ى بيستم فلوت و پيكولو را از فلز ساختند. بادى هاى چوبى همگى در طول بدنه ى خود داراى سوراخ هاى كوچكى هستند كه با انگشت يا بالشتك هايى، كه به وسيله ى شستى هاى ساز به حركت در مى آيند، باز و بسته مى شوند. نوازنده با باز و بسته كردن اين سوراخ ها، طول ستون هواى نوسان كننده را تغيير مى دهد و به اين ترتيب صداهايى با زير و و بم متفاوت ايجاد مى كند. سازهاى بادى چوبى در اركستر سمفونيك از زير ترين (پيكولو) تا بم ترين( كُنترباسون) در پايين فهرست شده اند.( گروه بندى هاى دوتايى نشان دهنده ى نزديكى و مشابهت سازها است.)

  • پیکولو و فلوت
  • ابوا و کُرانگله
  • کلارینت و کلارینت باس
  • باسون و کُنتر باسون

انواع ساز های بادی

سازهای بادی چوبى ، تك زبانه يا دو زبانه هستند. در بادى هاى چوبى تك زبانه، زبانه بر حفره اى در دهانىِ ساز نصب شده است و با دميدن نوازنده به نوسان در مى آيد. كلارينت و كلارينت باس سازهايى تك زبانه هستند.

در بادى هاى چوبى دو زبانه، دو تكه ى بسيار نازك نى ميان لب هاى نوازنده قرار مى گيرد. اُبوا، كُرانگله ، باسون و كُنترباسون از سازهاى بادى چوبىِ دو زبانه هستند.

زبانه به تنهايى فقط صدايى جيغ مانند ايجاد مى كند. گرچه رنگ صداى بادى هاى چوبىِ زبانه دار به طور عمده به وسيله ى منافذ لوله ى ساز تعيين مى شود، اما زبانه نيز تا اندازه اى بر آن تأثير دارد. نوازندگان حرفه اىِ سازهاى بادى چوبى براى اطمينان از ارائه ى بهترين صداى ممكن، وقت فراوانى را براى خيساندن و شكل دادن به زبانه ى سازشان صرف مى كنند.

پيكولو

به معناى فلوت كوچك است – طولى نصف فلوت دارد و مى تواند نت هايى يك اكتاو زيرتر از گستره ى صوتىِ فلوت را اجرا كند.

پیکولو

فلوت

سازى با گستره ى صوتى زير و بسيار چابك كه مى تواند زنجيره ى بسيار سريعى از صداها را پديد آورد. در محدوده صوتى بم صدايى نرم و مخملى و در بالا صدايى درخشان و پُر تلألو دارد.

فلوت

اُبوا

صدايى گرفته ، قوى و بيانگر دارد، به علت دشوار بودن تنظيم كوك ابوا ، تمام نوازندگان اركستر با نُت لا از اُبوا ساز خود را كوك مى كنند.

اُبوا

كُرانگله

كرانگله كه به هورن انگليسى نيز شهرت دارد، نه انگليسى است و نه هورن بلكه فقط نوعى اُبواى بم يا آلتو است.

كُرانگله

كلارينت

داراى گستره ى پهناورى از ديناميك و رنگ صوتى است و سرعت اجرايى آن بسيار زياد است.

كلارينت

كلارينت باس

بزرگ تر از كلارينت و گستره ى صوتى آن نيز بم تر است.

كلارينت باس

باسون

صداى باسون بسيار گرفته و تيره است.

باسون

كُنتر باسون

بم ترين صداهاى اركستر را اجرا مى كند.

كُنتر باسون

ساكسوفون

ساكسوفون نيز مانند كلارينت دهانىِ تك زبانه اى دارد، اما لوله اش از برنج ساخته مى شود. صداى ساكسوفون غنى، قدرتمند و گفتارگونه است.

ساكسوفون